Call for Papers - Svenska

24:e nationella symposiet för musikforskning i Finland

Technology and Change in Music Cultures - Teknologia ja muutos musiikkikulttuureissa - Teknik och förändring i musikkulturer

Turun yliopisto & Åbo Akademi 18-20.3.2020

Musiketnologiska sällskapet i Finland, Musikvetenskapliga sällskapet i Finland och de musikvetenskapliga ämnena vid Åbo universitet och Åbo Akademi inbjuder tillsammans med projektet “Digitaliseringens inverkan på minoritetsmusik” forskare med intresse för musik att delta i det tjugofjärde nationella symposiet för musikforskning i Finland, som går av stapeln 18-20.3.2020 i Åbo. 

Tema för symposiet är teknik och förändring i musikkulturer. Flera forskare, musiker och visionärer har ansett att den tekniska utvecklingen innefattar en betydande estetisk och demokratiserande potential, medan andra har haft en mera pessimistisk syn på dess inverkan på musikkulturer. Vårt mål är att främja kritiska perspektiv på tekniska förändringars påverkan samt inspirera till nya debatter i området. Teknik kan i det här sammanhanget förstås i vid bemärkelse, inbegripande allt från instrumentforskning, arkitektur eller tryckkonst till modern ljudinspelnings- och ljudåtergivningsutrustning samt digital teknik. Utöver detta inkluderas även musikforskningens tekniska medel i temat. 

Symposiet är avsett att fungera som en startpunkt för debatter som sträcker sig över vidsträckta forskningsområden, metoder och personliga intressen. Förslagen till föredrag och posters kan sammanfalla direkt eller indirekt med symposiets tema. Förslag som representerar pågående musikforskning i Finland, men faller utanför temaområdet kommer även att beaktas då symposieprogrammet sammanställs. 

Inlämnande av förslag

Arrangörerna accepterar förslag på 20-minuters föredrag, panelsessioner med 3-4 talare och posters som presenterar forskargruppers eller individuella forskares resultat. Abstrakten kan vara maximalt 200 ord (muntliga och posterpresentationer) och 300 ord (panel/tematiska sessioner). Förslag kan inlämnas och presentationer kan ges på finska, svenska och engelska. 

Abstrakten inlämnas som word-, rtf- eller pdf-fil till följande e-postadress: finnishmusicologysymposium2020@gmail.com. Förslagen bör innehålla:
-Forskarens eller gruppens kontaktuppgifter
-Föredragets, sessionens eller projektets (poster) rubrik
-Ett abstrakt på max 200 ord
Förslagen bör inlämnas senast 12 januari 2020
Filnamn ska vara i formen "Familjenamn_Rubrik"
Arrangörerna kommer att meddela senast 1 februari 2020 vilka förslag som accepterats.

Eventuella frågor och korrespondens kan skickas till: finnishmusicologysymposium2020@gmail.com Mera information finns att tillgå på symposiets webbsida: http://musiikintutkijoidensymposium.blogspot.com

Välkommen till Åbo i mars 2020!

Comments

Popular posts from this blog

Call for Papers

DEADLINE EXTENDED

Matka-avustukset opiskelijoille